Биодинамично земеделие

Различното мислене за почвата и компоста

В информационната брошура, изработена и предоставена ни от Татяна Благоева, можете да прочетете темите:
* Защо да мислим различно, защо да правим различно земеделие? -
Райнхард Бюхнер
* Основата на една добра реколта (почва, торене, компост) -
Юрген Шлютър

Семепроизводство

Семепроизводството от гледна точка на био-динамичното земеделие

Намалената репродуктивна способност на семената, наред с намаляването на плодородието на земята и хранителността на земеделската продукция, е основната причина земеделците да настояват за земеделския курс лекции на д-р Рудолф Щайнер през пролетта на 1924 година.

Защо семепроизводството заема такава централна роля?

Развитието на ландшафта

Ландшафтът е основа на живота или казано по друг начин: ние не се храним само с хляб.

Биодинамичните препарати

Полевите бодинамични препарати (тези, които се пръскат) имат задачата да подкрепят и активират естествените процеси в почвата и живота над нея. Трите природни царства – на минералите, растенията и животните – като носители на земни и космически сили, играят много важна роля в това, земеделието да бъде подпомогнато в жизнеутвърждаващото си и културно развитие.

Качество и хранене

Храненето спада към основните потребности на хората. На първо място човекът трябва да яде, за да може да изгражда и поддържа живота и тялото си. Отвъд това, обаче се намират качества на храната, които повлияват душевното и духовно здраве на човека. Храненето има, подобно на земеделието, връзка с много други области - медицина, природни науки, икономика, психология, социология и т.н., поради което може да действа свързващо.

Значението на храненето зависи от представата, която имаме за човека, който се храни. Човекът като физически живо, душевно-духовно същество, се нуждае от храна, която храни всички тези негови области.

Задачата на "новия" фермер

Европейското фермерско стопанство се намира на прага на прехода от традиционните методи към съзнателното му ръководство. Все още има «почва под краката», която допуска добра работа при сравнително балансирани биологични отношения.

Биодинамично земеделие - Рудолф Щайнер

Духовно-научни принципи за развитие на селското стопанство

Предговор от Д-р Волфганг Шауман към бъл­гар­с­ко­то из­да­ние

От сре­да­та на 19 век при­ло­же­ни­ето на но­ва­та на­уч­на хи­мия доп­ри­не­се за зна­чи­тел­но раз­ви­тие на поз­на­ни­ето в об­лас­т­та на сел­с­ко­то стопанство. От опоз­на­ва­не­то чрез раз­лич­ни опи­ти и ана­ли­зи на съ­дър­жа­ни­ето на ве­щес­т­ва­та се дос­тиг­на до все по­-точ­ни поз­на­ния за ве­щес­т­ве­ни­те про­це­си в раз­лич­ни­те организми, как­то и за вза­имо­дейс­т­ви­ята меж­ду ор­га­низ­ми­те и окол­на­та среда. Досега то­ва не бе­ше възможно. От на­ча­ло­то на 20 век всич­ки ака­де­мич­но об­ра­зо­ва­ни спе­ци­алис­ти в сел­с­ко­то сто­пан­с­т­во са об­шир­но за­поз­на­ти с химията. Не мо­же и да бъ­де другояче. Едно от пос­лед­с­т­ви­ята оба­че е, че от то­зи мо­мент на ве­щес­т­ва­та за­поч­на да се гле­да ка­то на един­с­т­ве­на­та действителност. Изминало е ве­че ед­но столетие, но в то­ва от­но­ше­ние поч­ти ни­що не се е променило.

Биодинамично земеделие - що е то, как и защо?

Още за биодинамичното земеделие >>>
Ако проследим развитието на земеделието, ще установим, че то върви заедно с развитието на културите. По времето на персийската култура (5000-3000 г. пр.Хр.) земеделието е имало голямо култово значение. Всички земеделски дейности се извършвали в името на боговете. В този период са се появили повечето познати ни културни растения.

В по-късни културни епохи земеделието все още било вид служене, но служене на общността. Отглеждането на културните растения и животните било поето от притежаващите земя и манастирите. Те все още черпели познанията си донякъде от ясновидски способности или от собствени и непосредствени опитности.

Биодинамичен календар на М.Тун

Следете ежегодното издание на Посевните дни на български език >>>

 

От 1962 г.  „Посевните дни на Мария Тун ®” - календар с точните дати за засаждане/ сеитба, обработка, резитба и събиране на реколтата от различните растения, е добър приятел както на тези, които си изкарват хляба с градинарство и фермерство, така и на тези, които произвеждат за себе си или просто се радват на хоби, свързано с отглеждането на растения. Градинари и фермери, привърженици на различните форми земеделие в над 60 страни по света ползват „Посевните дни на Мария Тун ®”, някои - повече от 30 години с неизменно добри резултати. Продуктите, произвдени от тях са доказано с възможно най-високото качество, хранителна стойност и активни жизнени сили.
Флористите, които ги ползват, се радват на трайни и уханни цветя, озеленителите - на бързо вкореняващи се и разкошни нови насаждения.

Разпространи съдържание