Публични ресурси

Включващо социално фермерство

Все още в България, а и в голяма част от Европа и света, включващото фермерство е непознато като явление. То обединява концепцията за чиста храна, полезен живот и социална подкрепа в общност.

На практика това е био или биодинамична ферма (или комплекс от ферми), в която хора с увреждания/заболявания са включени в общия живот и работа.

Още през 50-те години на ХХ век в Европа започва дискусия за бъдещето на земеделието и за изграждане на общност между ангажираните с производството и самите потребители. Опирайки се на нови разбирания за тази общност, се създават редица стопанства, в които се поставят основите на мрежа от ферми, при които водещо е:

Музиката от Сферите лекува духа и тялото – обучението за гласови терапевти

Автор: Юлия Стоянова

Скъпи приятели, живеем в колапсно време. Хиперматериализмът на епохата се чувства все по-тежко с всеки изминал ден. Задъхваме се от тежестта на забързаните събития около нас, често пъти без да разберем дори какво точно става. Хвърляме се срещу събитията и те срещу нас, и дори нямаме време да се отърсим от ударите им. И тогава се питаме – така ли ще преживеем остатъка от отредения ни живот?

...Някои се примиряват. Други – се бунтуват. Трети се обръщат дълбоко към себе си за обяснение по различни пътища. Четвърти – търсят разрешение и изцеление от добитите поражения.

С тази идея дойдох на семинара „Терапия чрез пеене” - да пречистя не само себе си, но да помогна и на други хора да изпитат това вътрешно блаженство.

...От време на време в живота, след някоя битка, получаваме подарък. Това беше моят подарък от съдбата наскоро, след като дълго вървях през пустинята, накрая достигнах до оазис.

Валборг Вербек - създателка на Школата за разкриване на гласа и на антропософската терапия чрез пеене

Валборг Свердстрьом-Вербек приживе се причислява към най-известните певици на Швеция. Тя успешно гастролира в множество европейски опери. Според лични данни на Рудолф Щайнер, тя е разработила собствена методика, която разкрива нови хоризонти пред изкуството на пеенето и в частност на терапевтичното измерение на пеенето. Тази методика е съхранена и доразвивана и до днес в „Школа за разкриване на гласа”.

Валборг Свердстрьом-Вербек е родена на 22 декември 1879 г. в Гелве, Швеция. Тя е най-голямата от шест деца. До десетата си година Валборг живее в северната част на Швеция, един изключително суров регион, на границите на цивилизацията. Тя е известна с това, че идва от „дивото” и е готова по всяко време да отстоява свободата си. Съвсем от рано Валборг се възползва от всяка удобна възможност да пее. Навършила десетата си година, заедно със семейството си се преместват в Стокхолм. Там е разкрит нейният талант и тя скоро се превръща в нещо като „детска звезда” посредством школата на музикалния педагог Алис Тегнер.

Рисуването мокро-в-мокро - игра в цветове

Автор: Юлия Пъшкина
(Статията е написана в рамките на Проект "УСТРЕМ-споделени възможности"; вижте и учебното помагало "Включваща социална среда") 

Защо мокро-в-мокро?
Сетивата са нашата врата към света. В различните етапи на нашия живот се наблюдават различни етапи в развитието на сетивата. И ако повечето от вас познават основните 5 сетива – зрение, слух, обоняние, мирис и вкус, в предходната статия ние ви предложихме теорията на 12-те сетива на Рудолф Щайнер, в която те са нашия инструмент за идентифициране индивидуалните потребности на детето и първопричината за дадена трудност.

Детската фантазия и игра

От книгата на Карл Кьониг (антропософски лекар) "Първите три години на детето" в превод на Галина Трифонова. Вижте информация за книгата >>

Във връзка с появата на образната памет, която се явява резултат от формиране на представите, в детето започва да се развива нова душевна сила – фантазията.

Р. Щайнер указа полярността, съществуваща между паметта и фантазията. Той казва: «Както нашето мислене се основава на антипатията, така и нашата воля се основава на симпатията. Ако тази симпатия е достатъчно силна, така силна е и антипатията, позволяваща на представите да станат памет и тогава от симпатията възниква фантазията.» 

Ако представим тези взаимовръзки в схема, може да ги видим по-отчетливо:

Знание………………/…………………….Воля

Антипатия……………/…………………..Симпатия

Памет…………………/………………….Фантазия

Включващо фермерство - базисни въпроси

Статията е част от наръчник ИНКЛУФАР по включващо социално фермерство

Основни принципи на създаване на селскостопанска стойност

Селското стопанство е зависимо от (предимно ограничените) ресурси на почвата, чрез която то изразходва и обновява своите собствени средства за производство. Затова то - селското стопанство - трябва да се разглежда по различен начин от търговията, промишлеността или услугите, свързани с производство.

Ако потокът на добавена стойност се приема като континуум между природата, или сферата на суровините, и културата, или сферата на преработката и потреблението, то селското стопанство ясно принадлежи на „природния полюс“ на потока на създаването на стойност, тъй като използва природата като средство за производство. Трябва да се разгледа въпросът дали то подобрява природата и затова създава стойност или само я използва! В този процес то полага важна основа за съществуване и живот на другия край на потока на добавената стойност, „културния полюс“, който доставя „изхранването“ за - до голяма степен - нематериалните нужди на човешкия живот. Тази идея е много важна за включващото фермерство, защото тя подчертава как социалната задача на земеделието отива далеч отвъд производството на мляко, месо и картофи. Хората също имат нужда от „подхранване“ на смислената работа и пълноценния живот.

Как да направим свой ритъм

Автор: Юлия Пъшкина
(Статията е написана в рамките на Проект "УСТРЕМ-споделени възможности"; вижте и учебното помагало "Включваща социална среда")  

  1. ПЛАНИРАНЕ

При изграждането на РИТЪМ или можете да го наречете план, програма, е нужно да се съобразите както с държавните нормативни изисквания и разбирането за развитие на човека като социално същество чрез проявление на неговата индивидуалност (тяло, душа и дух) при взаимодействие със средата, в която живее, пребивава, учи или работи. В центъра се намира детето, с неговата уникалност и индивидуална личностна биография, с неговия сетивен свят и многообразие от връзки и взаимоотношения. Формирането личността на детето е възможно единствено, когато то влиза във взаимоотношения с възрастните и други деца.

Групата-жив социален организъм

Какво се опитахме да покажем практически на персонала и младежите в КСУ по проект „УСТРЕМ-споделени възможности“

1.За кого се отнася: за възрастни хора с увреждания, живеещи в социална услуга тип защитено жилище

2.Стремеж – създаване на общност, организирана не просто ЗА хора с увреждания, а ОТ тях.

3.Основен принцип: Групата е жив социален организъм

Важността на доброволците

Автор: Зорница Вълкова
(Статията е написана в рамките на Проект "УСТРЕМ-споделени възможности"; вижте и учебното помагало "Включваща социална среда") 

Ще ви разкажа защо екипът ни по Проект „УСТРЕМ-споделени възможности“ смята доброволците за много важна част от цялостната концепция на проекта.

Какво носи със себе си един доброволец, попаднал в света на социалната услуга:

-той е една различна индивидуалност, идваща със своите особености, стремежи, мотивация и модели на поведение, на отношение към света и хората;

Троичният метод на обучението

По проект "УСТРЕМ-споделени възможности" използвахме т.нар. троичен метод на обучение. Той включва три равностойни части: теория, практика и изкуство.
Каква е ценността на този метод, използван широко по света във всички обучения по валдорфска и лечебна педагогика, по социална терапия и изкуства:
Човекът през целия си живот разполага с три сили, които търпят развитие: мислене, чувстване, воля. Всяка от тези сили се развива и осъществява преимуществено в една част от човека. Мисленето се случва в системата на главата, чувстването - в системата на гърдите, а волята - в системата на крайниците. Това, което се случва във всяка от тези три системи, се интегрира със случващото се в останалите две. Това обезпечава равномерното и адекватно използване и на трите сили.

Разпространи съдържание