Валдорфска педагогика

Периоди в развитието на човека

Не само природата, а и животът на човека е подвластен на определени ритми и цикли. Главният цикъл, валиден за всички хора, е седемгодишният.

За седем години се обновяват всички клетки на тялото, така че в края на единия и в началото на следващия възрастов период имаме едно напълно ново тяло, в което всяка клетка е различна в сравнение с началото на предходния период.

Тримата учители

...Скъпи мои приятели, онова, което ще споделя днес с Вас като продъл- жение на темата ни от миналата седмица, отново бих искал да илюстрирам с помощта на един хипотетичен случай, защото някои неща, които са свързани с най-дълбоките загадки на човешкото съществувание, могат да бъдат освободени от абстрактния начин, по който обикновено ги разглеждаме, най-добре с помощта на примери. Естествено, онова, което ще приведа като пример, се отнася за всички възможни ситуации в живота. И така, нека да вземем следния пример. Да се пренесем в едно училище, което има три класа, в които преподават трима учители под ръководството на един директор.

Възпитанието на детето - Рудолф Щайнер

ЦИКЪЛ от 11 сказки изнесени в Оксфорд – Англия , 1922 г.

Възпитанието като социален въпрос - Рудолф Щайнер

Съдържание:

1. ПЪРВА ЛЕКЦИЯ, Дорнах, 9 ав­густ 1919……………................3
Исторически изис­к­ва­ния на съв­ре­ми­ето

2. ВТОРА ЛЕКЦИЯ, 10 ав­густ 1919…………………………….....20
Отражения на гръц­ко­то и рим­с­ко­то ду­шев­ни ус­т­ройс­т­ва в съвремието.
Индустриализма и но­ва­та во­ля от ду­ха

3. ТРЕТА ЛЕКЦИЯ, 11 ав­густ 1919..................................................33
Стока, работа, ка­пи­тал

4. ЧЕТВЪРТА ЛЕКЦИЯ, 15 ав­густ 1919……………………..........42
Възпитанието ка­то въп­рос на фор­ми­ра­не­то на учи­те­ля

5. ПЕТА ЛЕКЦИЯ, 16 ав­густ 1919………………………………....54
Метаморфози на чо­веш­ка­та ин­те­ли­гент­ност

6. ШЕСТА ЛЕКЦИЯ, 17 ав­густ 1919…………………………….63
Превъзмогване на егоизма, се­бев­мес­т­ва­не на чо­ве­ка в съв­ре­ми­ето

Вълшебните приказни теми на Братя Грим - Д-р Уилям Ф. Даймс

Вълшебните приказни теми на Братя Грим
Автор: Д-р Уилям Ф. Даймс
Календар на „Веледа” за 1990 година
(превод със съкращения от английски Г. Трифонова)

Изтеглете файла по-долу

Валдорфски сборник

ВАЛДОРФСКИ СБОРНИК
Възпитанието на децата – предизвикателство
в цял свят

(превод Галя Казакова)

Подготовката за Рождество Христово и детето

Подготовката за един от четирите главни годишни празника - Рождество -  е начин да посеете в детската душа усещане за чудото на раждането на Спасителя. Очакването на това чудо, случило се в ледената зимна нощ, оставя следа за цял живот и дава опора по-късно в живота на зрелия човек.

Трепетното очакване на чудото се поддържа през тези около 4 седмици преди Рождество, известни като Адвент.

Въпросник като помощно средство за оценка на детските рисунки

Въпросникът е предоставен от Сил Валис, 2006 г.

Изтеглете файла с въпросника и обясненията по-долу. За да го видите, трябва да влезете с потребителското си име и парола.

Бъдете внимателни при използването на въпросника. Той не действа добре при опити за машинално диагностициране без цялостното участие на възрастния и опита му да разбере детето.

Разпространи съдържание