Възпитанието като социален въпрос - Рудолф Щайнер

Съдържание:

1. ПЪРВА ЛЕКЦИЯ, Дорнах, 9 ав­густ 1919……………................3
Исторически изис­к­ва­ния на съв­ре­ми­ето

2. ВТОРА ЛЕКЦИЯ, 10 ав­густ 1919…………………………….....20
Отражения на гръц­ко­то и рим­с­ко­то ду­шев­ни ус­т­ройс­т­ва в съвремието.
Индустриализма и но­ва­та во­ля от ду­ха

3. ТРЕТА ЛЕКЦИЯ, 11 ав­густ 1919..................................................33
Стока, работа, ка­пи­тал

4. ЧЕТВЪРТА ЛЕКЦИЯ, 15 ав­густ 1919……………………..........42
Възпитанието ка­то въп­рос на фор­ми­ра­не­то на учи­те­ля

5. ПЕТА ЛЕКЦИЯ, 16 ав­густ 1919………………………………....54
Метаморфози на чо­веш­ка­та ин­те­ли­гент­ност

6. ШЕСТА ЛЕКЦИЯ, 17 ав­густ 1919…………………………….63
Превъзмогване на егоизма, се­бев­мес­т­ва­не на чо­ве­ка в съв­ре­ми­ето