Възможности за развитие на хората с умствени увреждания чрез взаимоотношенията

От B. Senckel , „Ти си обширно дърво" ("Du bist ein weiter Baum“)

Някой основни тези:

Междучовешките отношения създават основата за качеството на живота на хората със затруднения, като в тези взаимоотношения се намира шанс за психично доразвиване и формиране на умения за разпознаване и разграничаване на различни чувства .

Тези отношения изискват по-голяма готовност за взаимовръзка. Техните характеристики са:

 • Емоционално присъствие;

 • Специализирано познание, което да позволява разпознаването на нуждата от взаимоотношения за съответната фаза;

 • Способност за уважение, емпатия, истинност и дистанция за обмисляне на преживяното;

 • Когато работят много хора заедно, те всички трябва да поддържат тази концепция.

"Умственото увреждане" води до засилена уязвимост на засегнатия, тъй като той има намалени възможности за преодоляване на травмиращи събития, незадоволителни предложения за взаимоотношения, несъобразени условия за живот с постоянни прекалено високи или ниски изисквания.

Увреждането води и често до особено нараняващи житейски събития, които също увеличават вероятността за психически нарушения (емоционално неразбиране, отхвърляне, прекалено тесни граници, раздели ...)

За диагнозата: приетите наименования на диагнозите често не могат да бъдат приложени поради стеснени начини на реакция и изразяване на човека с увреждане. Появяват се комбинации от симптоми, често неспецифични и нетипични за възрастта. Един симптом става знак за болест едва чрез определена честота на проява, продължителност и интензивност, заедно с неговото въздействие, нарушаващо естественото формиране и протичане на живота.

Разширено наблюдение, интерпретация и описание на поведението трябва да заместят собствените изказвания. Различните значения излизат на преден план. Сега трябва да се свържат симптомите с държанието на човека, с съответния актуален и биографичен фон. Чувствата и реакциите на партньора във взаимоотношението също дават важна информация за природата на душевното нарушение.

Чувството за себестойност на хора с "умствени затруднения" израства не от преживяното знание на "Аз мога". То не се потвърждава от самоизвоювана автономия или от външно признание и внимание. Вместо това, често човека с увреждане преживява провал и разочарование. Те от своя страна пораждат страх.

За да се освободим от страха, човек си изгражда механизми са предпазване и защита на различните нива на развитие.

 1. Налудничава проекция, радикални отричания, раздвоение;

 2. Непсихотична проекция, идентифициране като защита, пасивно регресивно поведение и сляпа агресия;

 3. Рационализиране, драматизиране, изместване, раздвоение;

 4. Алтруизъм, хумор, отлагане.

  (първите две нива преобладават)

При психични натоварвания хората често се държат архаично, неотговаряйки на социалните норми, рационално погледнато абсолютно безцелно, за да се предпазят, за да възвърнат вътрешното си равновесие или за да изразят непоносимостта на ситуацията.

Проблеми във взаимоотношенията:

Раждането на дете с увреждания често означава голямо разочарование за родителите. Плановете за живота трябва да бъдат променени, обществените отношения може също да пострадат. Шок, вина, свян, страх трябва да бъдат преработени и за това са нужни понякога няколко години.

Това може да се изрази в неприемане, малтретиране или игнориране на увреждането.

Ако увреждането се приеме, отношението може да остане "педагогическо" и ориентирано към резултати.

Друга форма на определяне отвън могат да бъдат пожертвувателните грижи.

Случващото във взаимоотношенията се определя от другия човек, а не от човека с увреждане, понеже на него му липсва опит за неговите възможности за въздействие и безусловно посвещаване като основа за пра-доверие и чувство за себестойност.

 Травмиращи преживявания:

 • Чести раздели особено след раждането (болница, приемно семейство, дом);

 • Директно телесно насилие и злоупотреба (изкупителна жертва);

 • Обществено заклеймяване ("Хората с увреждания само пари струват .... ");

 • Пренебрежение, изолация, омаловажаване водят до самоотчаяние, чувство за вина, страх.

Институционални фактори:

 • Липса на лична сфера, лична ниша, единична стая;

 • Постоянното присъствие на други изисква постоянно нагаждане и сдържане на собствените импулси;

 • Институционално организирания ред за деня ограничава индивидуалните възможности за развитие (време за храна, ставане, лягане и др. );

 • Дрехите и хигиената са повлияни силно;

 • Съжители и обслужващ персонал могат в редки случаи да бъдат избрани;

 • Сексуални нужди и партньорски връзки се контролират силно, дори често се предотвратяват;

 • Обгрижващият персонал има прекалено малко време за да задоволи засилената нужда от взаимоотношения;

 • Повтаряща се загуба във взаимоотношенията чрез честа смяна на обгрижващия човек е много трудна, понеже по този начин се съживяват и засилват стари травми от раздели, събуждат се екзистенциални страхове и страх от изоставяне.
  Нужно е да се създават истински отношения, преди смяна на обгрижващия човек трябва навреме да се започне със създаването на "компесиращи отношения".

Резюме: Андреа Крон-Петрович, 2007