Публични ресурси

Духовна наука и медицина - Рудолф Щайнер

ЦИКЪЛ от 20 лекции изнесени в Дорнах пред лекари и студенти по медицина от 21. 3. До 9. 4. 1920 г.

Възпитанието на детето - Рудолф Щайнер

ЦИКЪЛ от 11 сказки изнесени в Оксфорд – Англия , 1922 г.

Възпитанието като социален въпрос - Рудолф Щайнер

Съдържание:

1. ПЪРВА ЛЕКЦИЯ, Дорнах, 9 ав­густ 1919……………................3
Исторически изис­к­ва­ния на съв­ре­ми­ето

2. ВТОРА ЛЕКЦИЯ, 10 ав­густ 1919…………………………….....20
Отражения на гръц­ко­то и рим­с­ко­то ду­шев­ни ус­т­ройс­т­ва в съвремието.
Индустриализма и но­ва­та во­ля от ду­ха

3. ТРЕТА ЛЕКЦИЯ, 11 ав­густ 1919..................................................33
Стока, работа, ка­пи­тал

4. ЧЕТВЪРТА ЛЕКЦИЯ, 15 ав­густ 1919……………………..........42
Възпитанието ка­то въп­рос на фор­ми­ра­не­то на учи­те­ля

5. ПЕТА ЛЕКЦИЯ, 16 ав­густ 1919………………………………....54
Метаморфози на чо­веш­ка­та ин­те­ли­гент­ност

6. ШЕСТА ЛЕКЦИЯ, 17 ав­густ 1919…………………………….63
Превъзмогване на егоизма, се­бев­мес­т­ва­не на чо­ве­ка в съв­ре­ми­ето

Хората с интелектуални увреждания и обществото - Бернард Хелт

Какво означава да бъдеш човек с увреждане в съвременното общество? Как обществото се справя с този феномен? Какво трябва да имаме предвид, за да осигурим устойчивото включване на хората с увреждания в общността? Въведение Първо, бих искал да отбележа, че за мен е чест да бъда гост на този интересен конгрес в страна със стара и богата история и интересна история. Надявам се, че организаторите ще успеят да дадат яснота по въпроса за това как ние, гражданите на модерното общество, което има своите религиозни и човешки ценности можем да подкрепяме хората с увреждания, или нещо повече – да подкрепяме хората с множествени увреждания по начин, който им помага да развият възможностите си. Аз съм Бернард Хелт, магистър по детска психология и педагогика.

Полярност и конституционална типология в лечебната педагогика и социална терапия - Тамара Исаева

Доклад от Първата източноевропейска конференция по лечебна педагогика и социална терапия - Варна 2006

Социално-терапевтичната общност

Нормализация, здравна генеза [салутогенеза] и индивидуализация при формирането на живота

Идеята на социално-терапевтичната общност от самото й начало
Идеята на социално-терапевтичната общност беше заложена в началото на петдесетте години на последния век във Великобритания от Карл Кьониг[2] и неговите сътрудници от движението Кампхил[3] с изричната цел да се положат основите на форми на живот за възрастни с увреждания, които да бъдат организирани не само за, а и с тях. Като първи модел от тази форма на живот беше учредена селската общност Ботън Вилидж[4] в Англия, в която живееха заедно хора с и без увреждания:

Слушане и движение - Йохана Шпалингер

Из музикотерапевтичната работа с деца и младежи

За същността на лечебната педагогика - Росица Левашка

„Вашите деца, не са ваши деца!
Те са дъщери и синове на Живота,
грижещи се сами за себе си.
Те се появяват чрез вас,
но не ви принадлежат.”

Разпространи съдържание