Социална терапия

Включващо социално фермерство

Все още в България, а и в голяма част от Европа и света, включващото фермерство е непознато като явление. То обединява концепцията за чиста храна, полезен живот и социална подкрепа в общност.

На практика това е био или биодинамична ферма (или комплекс от ферми), в която хора с увреждания/заболявания са включени в общия живот и работа.

Още през 50-те години на ХХ век в Европа започва дискусия за бъдещето на земеделието и за изграждане на общност между ангажираните с производството и самите потребители. Опирайки се на нови разбирания за тази общност, се създават редица стопанства, в които се поставят основите на мрежа от ферми, при които водещо е:

Групата-жив социален организъм

Какво се опитахме да покажем практически на персонала и младежите в КСУ по проект „УСТРЕМ-споделени възможности“

1.За кого се отнася: за възрастни хора с увреждания, живеещи в социална услуга тип защитено жилище

2.Стремеж – създаване на общност, организирана не просто ЗА хора с увреждания, а ОТ тях.

3.Основен принцип: Групата е жив социален организъм

Троичният метод на обучението

По проект "УСТРЕМ-споделени възможности" използвахме т.нар. троичен метод на обучение. Той включва три равностойни части: теория, практика и изкуство.
Каква е ценността на този метод, използван широко по света във всички обучения по валдорфска и лечебна педагогика, по социална терапия и изкуства:
Човекът през целия си живот разполага с три сили, които търпят развитие: мислене, чувстване, воля. Всяка от тези сили се развива и осъществява преимуществено в една част от човека. Мисленето се случва в системата на главата, чувстването - в системата на гърдите, а волята - в системата на крайниците. Това, което се случва във всяка от тези три системи, се интегрира със случващото се в останалите две. Това обезпечава равномерното и адекватно използване и на трите сили.

Какво е включващо фермерство и защо храните там са био?

Прочетете интервюто с ръководителя на проект ИНКЛУФАР за България в Здравница >>>

Повече за проект ИНКЛУФАР можете да научите в сайта ни тук >>>

Искам собствена биография!

КАУЗА
Другите ни каузи 

Каузата е свързана с хората с увреждания, при които поради редица обстоятелства и специфичното им положение в обществото, индивидуалността в собствената им биография е размита и там се вижда само типичното, не и свободния избор. На това бихме искали да обучим родители, специалисти, студенти - как, съпровождайки внимателно човека с увреждане, да му помогнат да стане собственик на биографията си.


Замисляли ли сте се какво означава човек да има собствена биография? Това е жизнен път, в който са видими изборите, в който се отразява волята на притежателя й.

Хората със специални потребности в България и особено тези с  интелектуални затруднения като цяло все още са обречени да нямат собствена биография. Да, те обективно са изминали период от време, обективно са  преместили от едно място на друго, но цялата им биография е като едно повторение на множество други, там няма нищо или почти нищо индивидуализирано, не са видими стъпките на самия човек, целите, волята, свободния му избор.

Собствената биография при хората с увреждания

Собствената биография на човек е една непрекъснатост, в която се редуват различни периоди във времева последователност. Това е една важна черта на биографията- тя е с ясна и видима времева (линейна) структура.

Друга особеност на биографията е това, че определени събития, периоди, се надграждат от други и работа на всеки човек е да открие взаимовръзките помежду им, да ги осмисли и натрупа опит.

Силата на общността

Приятели,

много изговорихме и изписахме за социалното фермерство, особено за възможностите му да приобщи в общност и направи пълноценни нейни членове хора с различни ограничения - от увреждания до затруднения в комуникацията, различни социални разстройства, заболявания.

Противно на това, което много хора смятат, че представлява подобна общност, категорично не става дума за изолирана, съставена само и единствено от хора с увреждания група. Именно за общност говорим, защото няма дискриминация - който пожелае, може да се включи и да допринесе за развитието й с присъствието, дейността си, личността си. Защото, пак противно на разпространеното в консуматорското общество мнение, ценността на човек не се измерва според това колко много работа може да свърши, нито колко е голяма заплатата му. Всеки човек е ценен, но няма определена стойност, защото простото сравняване между хората по различни показатели не може да отчете действителния принос на някого в общността. Винаги се усеща,

Кампания "Включени, не заключени"

Най-после стана възможно да започне подобна кампания в България. "Включени, не заключени" - кампания, подета от БЦНП, БАЛИЗ и др. организации, отразява наченките на промяна в съзнанието. Обществото, разбира се, е все още далеч от разбиране на смисъла на подобно право за хората с психични заболявания и интелектуални затруднения, но нужните етапи дотук вече са преминати.

Все още в социалната сфера сме на потребителския етап - този, който обгрижва човека със специални потребности в средата на социална услуга в общността

Три етапа в развитието на услуги за хора с увреждания

Предоставено от Йон Бирде, 2006 г. pо време на Първата Източноевропейска конференция по антропософска лечебна педагогика и социална терапия, Варна.

Най-дясната колона представя това, към което се стремят социалната терапия и социалното фермерство.

Маски на човешката природа - Карл Кьоних

...Това, което ние ще дискутираме тези дни, ще привлече нашето внимание върху условията в селищата (Кемпхил селища, в които хора с увреждания работят и живеят-б.опорабг), върху тези специални хора, за които ние се грижим. Какво ние срещаме у тях? Моят специален въпрос е не какво ние ще правим с тях или как ние ще живеем заедно с тях. Моят въпрос е: от каква гледна точка ние ще се научим да ги разбираме? И поставяйки ви този въпрос, аз ви изправям пред един много сериозен проблем.

Разпространи съдържание