БД Литература

Мария Тун ® Посевни дни 2016

Информация:: 
Вече 54-та година биодинамичният календар "Посевни дни" вижда бял свят. В изданието за 2016 г., както винаги, ще имате възможност да правите ежедневни справки за най-подходящото време за обработка, сеитба, беритба, сушене на растенията; за работа с пчелите, за добив на дървесина и др. Продължава информацията за регулиране на различни вредители по културите. В този брой е обърнато специално внимание на вредители по пчелите (акарът вароа и американския гнилец) и житните растения (житна гъгрица).
Автор/и: 
Матиас Тун
Корица: 
Издател: 
САЛПСТ
ISBN: 
978-619-90097-8-9
Цена: 
5.00 лева
Статус: 
В наличност

Информация за Мария Тун Посевни дни 2017 >>

ПОРЪЧАЙТЕ чрез интегрираната форма за заявка на книги ТУК >>>>>>


Приятели, все още има бройки от Посевни дни 2015 г. Те са на единична цена 5.00 лв. От 1.12.2016 г. можете да закупите Посевни дни 2016 на единична цена 5.00 лв.

Бройките от Посевни дни 2014 г. са изчерпани отдавна.

Мария Тун ® Посевни дни 2015

Информация:: 
Излезе от печат поредното издание на "Мария Тун ® Посевни дни”. В това вече 53-то издание на календара читателите ще научат подробно как се приготвя ръженият хляб - от посяването до изпичането; ценните качества на ръжта, нейното приложение. Подробно е разгледан въпросът с борбата с вредителите в градината - охлювите и колорадския бръмбар. Тази година е разяснено подробно как се прави потенциране на препаратите и употребата им. В този брой са подбрани и разкази от словенски биодинамици. И както винаги - ценния календар по месеци и дни с подходящите периоди за садене, събиране, складиране и обработка на растенията, на подготовка на препарати, на грижа за пчелите, овошките и почвата.
Автор/и: 
Матиас Тун, Кристина Шмидт Рюдт
Корица: 
Издател: 
САЛПСТ
ISBN: 
978-619-90097-3-4
Цена: 
5.00 лв
Статус: 
Изчерпана

Направете  онлайн заявка за книга тук: 

Информация за Посевни дни 2016 >>


Скъпи приятели, както досега, ще се стараем Посевните дни да стигнат до всекиго. За тези, които живеят на отдалечени места без банка и е-майл, както и преди има няколко възмож- ности за поръчка. Продължаваме да развиваме и нашата система от „точки”, откъдето да можете да си купите директно Посевните дни. Всеки, който има желание да бъде такава „точка” може да се свърже с нас – като лична инициатива или от името на фирма и организация. Ние вярваме в изграждането на „ зелени партньорства”- устойчиви на база доверие. Ето и необходимата за това информация:

Мария Тун ® Посевни дни” 2014

Информация:: 
Вижте ИНФОРМАЦИЯТА за ПОСЕВНИ ДНИ 2015 и 2016 г на сайта ни!!!
Корица: 
Издател: 
САЛПСТ
ISBN: 
978-619-90097-2-7
Цена: 
10.00 лв.
Статус: 
Изчерпана

Към Посевни дни 2015 >>>

Скъпи приятели, както досега, ще се стараем Посевните дни да стигнат до всекиго. За тези, които живеят на отдалечени места без банка и е-майл, както и преди има няколко възмож- ности за поръчка. Продължаваме да развиваме и нашата система от „точки”, откъдето да можете да си купите директно Посевните дни. Всеки, който има желание да бъде такава „точка” може да се свърже с нас – като лична инициатива или от името на фирма и организация. Ние вярваме в изграждането на „ зелени партньорства”- устойчиви на база доверие. Ето и необходимата за това информация:

Биодинамично земеделие - Рудолф Щайнер

Духовно-научни принципи за развитие на селското стопанство

Предговор от Д-р Волфганг Шауман към бъл­гар­с­ко­то из­да­ние

От сре­да­та на 19 век при­ло­же­ни­ето на но­ва­та на­уч­на хи­мия доп­ри­не­се за зна­чи­тел­но раз­ви­тие на поз­на­ни­ето в об­лас­т­та на сел­с­ко­то стопанство. От опоз­на­ва­не­то чрез раз­лич­ни опи­ти и ана­ли­зи на съ­дър­жа­ни­ето на ве­щес­т­ва­та се дос­тиг­на до все по­-точ­ни поз­на­ния за ве­щес­т­ве­ни­те про­це­си в раз­лич­ни­те организми, как­то и за вза­имо­дейс­т­ви­ята меж­ду ор­га­низ­ми­те и окол­на­та среда. Досега то­ва не бе­ше възможно. От на­ча­ло­то на 20 век всич­ки ака­де­мич­но об­ра­зо­ва­ни спе­ци­алис­ти в сел­с­ко­то сто­пан­с­т­во са об­шир­но за­поз­на­ти с химията. Не мо­же и да бъ­де другояче. Едно от пос­лед­с­т­ви­ята оба­че е, че от то­зи мо­мент на ве­щес­т­ва­та за­поч­на да се гле­да ка­то на един­с­т­ве­на­та действителност. Изминало е ве­че ед­но столетие, но в то­ва от­но­ше­ние поч­ти ни­що не се е променило.

Биодинамичен календар на М.Тун

Следете ежегодното издание на Посевните дни на български език >>>

 

От 1962 г.  „Посевните дни на Мария Тун ®” - календар с точните дати за засаждане/ сеитба, обработка, резитба и събиране на реколтата от различните растения, е добър приятел както на тези, които си изкарват хляба с градинарство и фермерство, така и на тези, които произвеждат за себе си или просто се радват на хоби, свързано с отглеждането на растения. Градинари и фермери, привърженици на различните форми земеделие в над 60 страни по света ползват „Посевните дни на Мария Тун ®”, някои - повече от 30 години с неизменно добри резултати. Продуктите, произвдени от тях са доказано с възможно най-високото качество, хранителна стойност и активни жизнени сили.
Флористите, които ги ползват, се радват на трайни и уханни цветя, озеленителите - на бързо вкореняващи се и разкошни нови насаждения.

Разпространи съдържание