Сдружението спечели проект

Проектът се нарича "Радостта да създаваш" и се финансира от Национален център "Европейски младежки програми и инициативи".

Той ще започне в град Плевен в началото на 2012 г. В него ще бъдат включени младежи с и без увреждания, някои от които - представители на етническите малцинства. Чрез уъркшопите и обученията, предвидени по проекта, освен практическите умения, младежите ще развиват своята толерантност и съзнателност.

Информация:

Проект „ Радостта да създаваш ”, на Сдружение по антропософска лечебна педагогика и социална терапия ” има за цел:

1.Създаване на предпоставки за креативност и предприемачество у младите хора, насърчаване на оригиналното мислене,изобретателност и творчество за постигането на социални и екологични цели.

2. Развиване на зелено отношение и поведение у младите хора; повишаване на осведомеността за състоянието на ресурсите и зависимостта им от дейността на хората, развитие на по-отговорно отношение към опазване на околната среда.

3.Установяване на социална равнопоставеност и интеграция чрез насърчаване на активно участие на младежите в обществения живот, развитие на тяхната толерантност.

СПЕЦИФИЧНИТЕ ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА:

  1. Социализация на младежи с увреждания и младежи роми от обл. Плевен, чрез работа с изкуства

  2. Развитие на толерантност и умения за оказване на помощ и подкрепа на младежи с увреждания,и младежи роми чрез включването им в съвместни дейности с техни връстници –етнически българи.

  3. Популяризиране на младежкото творчество чрез включване на младежите в две тридневни дейности / плетене на изделия от използвани наелонови торбички , изработване на пана от вълна, изработване на детски играчки от вълнен плат /.
     Общият брой на участниците в дейностите по проекта ще бъдат 20 пълнолетни младежи. Занятията ще бъдат наблюдавана и напътствана от педагог /тренер/ и ръководителя на проекта.Основните дейности ще включват плетене на стелки и поставки за чаши от използвани наелонови торбички, изработване на детски играчки от вълнен плат и пана от вълна.В проекта са заложени и три лекции засягащи здравословният начин на живот, опазване на околната среда и борбата с агресията сред младите хора. След приключване на двете тридневни творчески дейности по инициативата, ще бъде направена обща среща, на която всичко изработено от младежите ще се подреди в изложба. Планираните занятия ще предложат алтернативни начини за прекарване на свободното време на младите хора и ще способстват за осведомеността им относно значими въпроси. Чрез дейностите по проекта младежите с увреждания и младежите роми ще се почувстват значими за обществото, забелязани и приети.Останалите младежите в инициативата ще покажат толерантност и хуманност към младежи с увреждания и роми . Така те ще дадат личен пример на своите връстници и близки за огромната необходимост от внимание, помощ и подкрепа на тази нуждаеща се група хора. Мероприятията ще получат публичност чрез пресконференции при официално откриване и закриване на проекта, рекламни тениски и изработване и разпространение на рекламно-информационни брошури с творчеството на всички младежи, както и основните изводи от обучения с послания за опазване на околната среда и здравословен начин на живот. 
    А.Фисинска - тренер по проекта

 

Коментари

Харесва ми всяка инициатива с

Харесва ми всяка инициатива с творчески и новаторски характер:)