Излезе книгата "Приказки и лечебни средства"

Нашите приятели от Фондация "Осмото изкуство' издадоха ценната книга на Хенинг Шрам "Приказки и лечебни средства". В изследването си д-р Шрам разглежда някои от приказките на Братя Грим във връзка с определени планети и метали, и оттам с определени типологии на човешкото същество. По този начин се открива възможността приказките да въздействат лечебно със своята образност върху дадени заболявания. Вижте информацията по-долу, вкл.съдържанието.

"Какво описва това изследване: Това проучване ще направи опит да развие едно образно разбиране за определени лечебни средства и за тяхното въздействие върху хората. Като лечебни средства ще бъдат разгледани така наречените основни, или планетни метали и техните съединения, които играят централна роля в антропософската медицина, а за картинното им описание ще ни послужат седем приказки от съчиненията на Братя Грим. Тук ще поясним как една приказка ще бъде описана като лечебно средство. Например при различни заболявания, които можем да обединим в една лекарствена картина, се предписва медта, използвана в потенцирана форма. Чрез духовната наука на Рудолф Щайнер съществуват и допълнителни разбирания, които представят процесуалните събития, лежащи в основата на болестите в техните различни аспекти. Когато с концентрация и постоянство отпечатваме в нашето съзнание тези познания за медните процеси, оставяме ги да ни затрогнат и въздействат, така че да придобият една известна оживеност, стигаме до картините, които в имагинативна форма можем да разпознаем в приказката „Снежанка“. С тяхна помощ можем по нагледен начин да опишем процеса на медта - как той работи в хората и кои заболявания са свързани с него. Приказката ни показва също така как едностранно проявяващите се медни патологични процеси могат да бъдат отново върнати в хармония. В лицето на Снежанка е представен един определен меден процес, в нейната мащеха – друг, и трети в седемте джуджета. Всички те заедно дават описание на този процес в различните му аспекти. Към това се добавя също и хода на събитията, чрез което се изяснява динамиката на медния процес в човешкия живот или в отделните му фази. В приказката живее определено душевно настроение. Ако върху неговата основа изградим в нашата душа един характерен образ на Снежанка, то този образ отговаря на душевните предразположения, обусловени от процеса на медта. Така, от интерпретацията на приказките, може да се разработи една психология и типология на характера, която ще бъде проведена в това проучване."

 Цена - 18 лв.

Поръчка от сайта ни >>

СЪДЪРЖАНИЕ

Познавателни аспекти на въображението като въведение 8
Какво описва това изследване 8
Научността на народните приказки – изворът нанашите знания 11
Развиването на способността за имагинация – едно изискване на времето 18
На въпроса за способността за интерпретация на приказката 23
За историята на приказките 25
Планети, метали и характер 29
Описание на седемте основни метала като
лечебно средс тво , отразено в приказ ките 35
Оловото като лечебно средство и приказката на Братя Грим „Верният Йоханес“. 35
Калаят като лечебно средство и приказката на Братя Грим „Гъсарката“ 48
Желязото като лекарство и приказката на Братя Грим "Железният Ханс“ 61
Златото като лечебно средство и приказката на Братя Грим „Щастливият Ханс“ 76
Медта като лечебно средство и приказката на Братя Грим „Снежанка“ 91
Живакът като лечебно средство и приказката на Братя Грим „Ловкият крадец“ 103
Среброто като лечебно средство и приказката на Братя Грим „Шестте лебеда“ 121
Типологи я на хара ктерите и душевно то съзряване в светлината на двойни те метални- или планетни -про цеси 138
Динамичната психология според седемте метални процеса 138
Двойният планетарен процес и динамиката на душевните процеси. 141
Биографични описания на характера от планетарен аспект 155
Предразположенията на характера, оформени от оловния и сребърния процес. 157
Заложбите на характера, оформени от калаения (юпитеровия-бел.пр.) и меркуриевия процес 162
Предразположенията на характера, оформени от железния и медния процес 169
Заложбите на характера, повлияни от Златния процес 173
Обобщени типологии на характерите, мотиви за намиране на самия себе си и предразположенията към заболявания 176
Седемте метални процеса, седемте типа характери и съответстващите им приказки на Братя Грим 178
Четирите планетарни степени 179
Приказ ките като лечебно средс тво и антропософс ката медицина 180
Единството на човек и природа – на болест и лечебно средство 180
Откриването и разбирането на имагинациите като една художествена наука 181
Антропософската медицина като мистерийна медицина 183
Защо сами по себе си приказките са лечебно средство 185
Обобщение и перспектива за по-нататъшно имагинативно разглеждане на лечебните средства 188
Приложение 190
Обяснения към таблиците за терапевтичното приложение на седемте основни метала 190
Оловните лечебни средства и сферата на тяхната ефективност 192
Калаени лечебни средства и области на въздействието им 195
Железни лечебни средства и области на въздействието им 198
Златото като лечебно средство и области на въздействие 201
Медни лечебни средства и областите на действието им 204
Меркуриеви лечебни средства и техните области на въздействие 207
Сребърни лечебни средства и техните области на действие 210
Указания за картинните илюстрации 213
Забележки и библиография 213
Аспекти на познанието за имагинациите като въведение 213
Описание на седемте главни метала в отражениe на приказките 217
Типологии на характерите и душевна зрялост в светлината на двойния метален- или планетен процес 221
Приказките като лечебни средства и антропософската медицина