Общо отчетно-изборно събрание 2019

Управителният съвет на САЛПСТ свиква отчетно-изборно събрание на 10.05.2019 г. в Плевен, ул."Панега" 28а, последен етаж.

Събранието ще се проведе при следния денвен ред:

1.Отчет за дейността през 2018 г.

2.Финансов отчет за 2018 г.

3.Промяна на Устава.

4.Избор на членове на Управителния съвет.

5.Други.

Моля членовете, които ще участват в събранието, да заявят предварително това по имейл или телефон с цел набавяне на необходимото количество материали и документи във връзка с отчетите.