Включващо фермерство - базисни въпроси

Статията е част от наръчник ИНКЛУФАР по включващо социално фермерство

Основни принципи на създаване на селскостопанска стойност

Селското стопанство е зависимо от (предимно ограничените) ресурси на почвата, чрез която то изразходва и обновява своите собствени средства за производство. Затова то - селското стопанство - трябва да се разглежда по различен начин от търговията, промишлеността или услугите, свързани с производство.

Ако потокът на добавена стойност се приема като континуум между природата, или сферата на суровините, и културата, или сферата на преработката и потреблението, то селското стопанство ясно принадлежи на „природния полюс“ на потока на създаването на стойност, тъй като използва природата като средство за производство. Трябва да се разгледа въпросът дали то подобрява природата и затова създава стойност или само я използва! В този процес то полага важна основа за съществуване и живот на другия край на потока на добавената стойност, „културния полюс“, който доставя „изхранването“ за - до голяма степен - нематериалните нужди на човешкия живот. Тази идея е много важна за включващото фермерство, защото тя подчертава как социалната задача на земеделието отива далеч отвъд производството на мляко, месо и картофи. Хората също имат нужда от „подхранване“ на смислената работа и пълноценния живот.

Ръководни принципи на включващото фермерство

Целта на социалното или включващото фермерство е да се създаде работна среда, която да дава възможност на хората със специални или ограничени възможности да се включват в смислени дейности. Всеки трябва да бъде в състояние да допринесе за създаването на стойност. Бизнес идея като тази може да се формулира като ръководен принцип. Ръководният принцип описва в идеална форма това, което бизнесът би искал да бъде и да се направи, и поради това е обещание - както скрито, така и явно.

Ние говорим за социално и включващо фермерство, защото през последните десетилетия бяха създадени ферми и работни общности, които направиха повече от това да произвеждат зърно, зеленчуци, месо и мляко. Те откриха, че работата със земята, посевите и животните може да бъде стимулираща, полезна и лечебна за хората, нуждаещи се от грижи, или за такива с много специфични способности.

През 2004 г. е създадена Европейската работна група “Фермерство за здраве”, която дава възможност и стимул за развитие на „селското стопанство“ все в посока, която да допринася както за здравето на хората, така и за природата, където се интегрират социални цели, развива се културният ландшафт и се запазва биологичното разнообразие. Социалното фермерство има салутогенетичен ефект, т.е. който не само предпазва от заболяване, но насърчава здравето. Това е нов ръководен принцип!

Работата в селскостопанския бизнес създава смисъл

Голяма част от земеделските стопанства, участващи в „социалното фермерство” - сега вече като утвърдено условие - работят органично или биодинамично. Работа за поддържане на здрава почва, здрави растения и здрави животни; работа с естествени и живи продукти; фермерски организъм, където е ясно какви материали и вещества трябва да бъдат използвани и какви семената трябва да бъдат засети, е една много добра основа за смислена, полезна и лечебна работа. Това предлага много амбициозни възможности, а съществуващият ред на работното място, безопасността и чистотата могат директно да бъдат преживяни като необходимост. Цялостният обхват на работа може да подкрепи и възстанови вътрешния ритъм и реда, от които понякога са лишени хората с интелектуални затруднения.

В социалното фермерство земята и почвата, сградите и машините често са собственост на благотворителни организации. Това подчертава задължението да работят за самите себе си. Но това по никакъв начин не изключва продуктивна работа и икономическа печалба. (вж. Раздел 7)

Това са идеали и идеи, които са изразени в ръководен принцип за персонала и са ориентир за заинтересованите страни, клиенти, органи и доставчици.

От интеграция към включване

Изискването за „включване”, базирано на Конвенцията на ООН от 2006 г. относно правата на хората с увреждания, носи нов импулс за развитие на социалното фермерство. Това изисква промяна на гледната точка: докато „интеграция“ означава създаване на място в обществото за хората с увреждания, “включване” означава, че хората с увреждания са просто членове на обществото с пълни права и задължения и пълна свобода да вземат решения за собствения си живот. Няма грижещи се или социални органи, които контролират делата на хората с увреждания, а главно самите хора с увреждания го правят. Когато се изискват насоки и подкрепа, това може да стане само на фона на правото на самоопределение и вземането на решения. Наред с участието, до което това води, има и съпътстващ „принос“, защото всеки човек може да даде нещо за добруването на цялото.

Ръководни принципи за организациите по включващо фермерство

Ръководните принципи съдържат важна информация като „обещание - както вътрешно, така и външно“. Оказа се полезно ръководните принципи да се разделят на ключов ръководен принцип и концепти.
a) Ключов ръководен принцип

Тази част от ръководния принцип следва да предостави основна информация и да бъде приложим в по- дългосрочен план, осигурявайки стандартите за всички концепти и дейности.

Елементи на ключовия ръководен принцип на ИНКЛУФАР могат да бъдат: Селското стопанство като фермерски организъм
Методи на биодинамичното фермерство
Смислена работа

Образование и обучение
Салутогенеза
Еко-социално включване
Човешко достойнство
Работа, основана на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания Развитие на селската среда

b) Концепти

Всички полета на работа , които се срещат във включващата ферма, са описани като концепти, напр.: Живеене
Фермерство/градинарство
Работилница

Училище
Образование
Културни дейности
Артистични студия, занаятчийски работилници Търговия и производство

Какви включващи характеристики различават едни от други отделните концепти?

Всеки концепт, който се използва, трябва да има описание на неговите основни характеристики във връзка с:
Цел

Целева група
Методи
Изисквания (Kъде? Какво оборудване? Какви компетенции?) Планирани резултати и критерии за качество
Профил на включването

Въпроси, подпомагащи изграждането и развитието

Дали нуждите на клиента, на които фермата желае да отговори, са разбрани ясно и точно? Това изразено ли е ясно в ръководния принцип?
Определено ли е кой ще носи цялостната предприемаческа отговорност в дългосрочен план? Настоящото състояние:

» Било ли е обсъдено с персонала?

» Било ли е споменато и направено ли е достъпно за клиенти и партньори? В ръководния принцип има ли отпратка за включването?

» Има ли концепция за това?
Има ли отпратка към еко-социалното включване? Има ли становище за салутогенетичния подход?

oporabg.com (Публикуването на материалите от проект ИНКЛУФАР в друг сайт или печатно издание са възможни единствено с писмено разрешение от нас)