Лицензи, регистри

<< Обратно

Забележка: при търсене в регистрите използвайте цялото название: Сдружение по антропософска лечебна педагогика и социална терапия

САЛПСТ е сдружение в обществена полза, включено в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел.

Валидността на регистрацията можете да проверите в регистъра на МП.

------------------------------------------------------------------

САЛПСТ е лицензиран от АСП доставчик на следните социални услуги:

* Мобилен център за обучение, консултиране и информиране на лица, нуждаещи се от подкрепа - лиценз № 1081-01/20.12.2011

* Защитено жилище - лиценз №1081-02/20.12.2013

Валидността на лиценза можете да проверите в онлайн регистъра на АСП.

---------------------------------------------------------------------

САЛПСТ е регистриран от Национална библиотека "Св.св.Кирил и Методий" издател с идентификационен код 978-619-7338 (стар код преди разрастване на издателската дейност: 978-619-90097).

Валидността на кода и изданията ни можете да проверите в Националния регистър на издаваните книги в България.

----------------------------------------------------------------------

САЛПСТ е регистриран от КЗЛД администратор на лични данни с идентификационен № 302734.

Проверка за валидността на регистрацията можете да направите в регистъра на администраторите на лични данни.