Биодинамичните препарати

Полевите бодинамични препарати (тези, които се пръскат) имат задачата да подкрепят и активират естествените процеси в почвата и живота над нея. Трите природни царства – на минералите, растенията и животните – като носители на земни и космически сили, играят много важна роля в това, земеделието да бъде подпомогнато в жизнеутвърждаващото си и културно развитие.

Биодинамичните препарати са много специално приготвени субстанции, които се прилагат в хомеопатични, много малки дози върху почвата, растенията и в органичните торове. Препаратите са естествени комплексни субстанции, тоест, те не са подбрани въз основа на техния химически състав. За тяхното приготвяне се използва минерална, растителна и животинска субстанция. Отделните препарати се заравят в земята в определени моменти от годината или се излагат на въздействието на слънцето.

Препаратите са два вида:

Полевите препарати за пръскане се разреждат във вода и се пръскат върху земята или растенията.

Компостните препарати се влагат в течния или твърд органичен тор или друг вид компостни купове.

Действието на препаратите се изявява осезаемо в повишаване на почвеното плодородие, а оттам и върху растенията и животните. Препаратите стимулират едновременно растежа и репродуктивната сила – тоест количествено, изграждащо субстанцията, както и формообразуващо - тоест стимулиращо процесите, изграждащи качеството. Едновременно с това хармонизира двата вида процеси помежду им. Така препаратите действат положително чак до качеството на вкуса, хранителната стойност и здравословността на реколтата.

Биодинамичните препарати свързват природните царства помежду им: физическо – минералното, растително- жизненото/ витално/етерно и животинско – одушевеното се свързват чрез препаратите със силите на земния организъм чрез работата на човека по един начин, който сега не може да бъде открит в природата в тази му форма. Съобразяването с ритмите на годишния цикъл играе в това една централна роля: не е все едно дали препаратът е положен в земята през зимата или лятото, защото през различните сезони действат различни сили. Те са част от действието на препаратите и тяхното правене.

По време на курса си за земеделци, Рудолф Щайнер набляга силно върху това че „ силите на Земята и Космоса действат в земеделието чрез веществата на Земята”. Той ни представя една химия, при която веществата се разглеждат като носители на различни сили. При това силите и веществата образуват една неделима двойка. Този принцип е от изключително голямо значение за разбирането на биологично-динамичните препарати, защото: нито веществата като такива са надарени със живи, свръхсетивно действащи сили, нито духовното може да въздейства на Земята без физически носител. Човекът- земеделец има задачата да се погрижи така за материалното/ вещественото, че то да бъде в състояние да стане носител на добри сили.

Кое е добро и морално правилно, трябва, или по-добре казано, може да решава всеки човек за себе си, в цялото свое присъствие на духа, прозрение и с пълна лична отговорност.

Препаратите се използват в малки количества. Че малките количества действат, ни показва и хомеопатията. С нейните още по- високи, но чрез съвсем различна динамика изработени разреждания/потенции, тя е много разпространена поради успеха си.

Силите, които биват предадени чрез препаратите на почвата и растенията, се съдържат в малка част още в изходните субстанции, напр. в цветовете на лечебните растения. Но чак когато преминат през целия процес на приготвяне и прилагане на препарата, те разгръщат напълно своето действие.

Торовия и кварцовия препарат се динамизират, тоест интензивно се разбъркват във вода преди да бъдат изпръскани върху почвата или растенията. При този процес става дума за нещо много повече от смесване и разреждане, а именно – за пренасяне на информация. Става дума за най-дълбоко изпълване на необходимата вода с концентрираните в препаратите, оживотворяващи сили. По време на динамизирането човекът свързва силно помежду им полярностите мрак и светлина; космичното и животинското; тежкото и лекото; изграждането и разграждането; силите, създаващи формата и тези, изграждащи субстанцията.

В ритмично издигащата се и слизаща спирала на образуващия се от динамизирането вихър, динамизиращият човек запазва чрез обръщането на посоките на бъркане една идеална централна ос в продължение на един час. Образувайки фунията на вихъра, той преодолява силата на гравитацията, създавайки по този начин място за потока сили от обкръжението, което още повече усилва действието на препаратите. Чрез смяната на посоките се създава един хаос и хладката течност бива проникната от елемента въздух, изпълнен със светлина. Хаосът може да стане изходна точка за индивидуални живи процеси.

Създадената при образуването на вихъра и неговото разрушаване „музика”, звучното, ни кара да предполагаме и още качества на динамизирането на препаратите. Ритмичната смяна между формиране и разрушаване не позволява на сетивното/физически изграденото да се скове и концентрира, което е принцип на развитие и в най-малкото: образуване, преобразуване, разрушаване... С тази придобита опитност се изгражда новото, по-съвършеното.

Чрез правенето на препарати лично или с група, с личното им използване и с разбирането на взаимовръзките, в които са поставени препаратите в стопанството, се изгражда толкова важната лична връзка с тях. Тяхното благотворно въздействие за цялостното развитие на стопанството: хумусното развитие на почвата, по-доброто здраве и плодовитост на животните, намаляване на натиска, упражняван от растенията на неподходящо място (плевелите), увеличаването на видовото разнообразие в нивите и ливадите, повишаване хранителността на пашата и сеното, подобряването на вкуса на реколтата, отначало не е видимо. Действието обаче е постоянно устойчиво, при условие че правенето и съхраняването на препаратите става грижовно, а употребата правилна и постоянна в подходящия момент.

Всеки от компостните препарати има определена задача във взаимодействието си със торенето. Като цяло те въздействат култивиращо върху почвата, повишават плодородието й, насърчавайки изграждането и развитието на хумуса, което пък от своя страна дава възможност на растението да развие силна коренова система, както и да укрепи светлинното си домакинство (фотосинтезата). Активираният по този начин собствен живот на почвата и култивираните растения води до общо подобряване на елементите на качеството както при храната за животните, така и при храните за човека и при лечебните растения. Така се достигат добиви, уравновесени в качество и количество.

Когато използваме редовно препаратите, ние преживяваме чрез развитието на почвата и на цялото стопанство как започва да се реализира един основен биодинамичен принцип, а именно, че необходимите за хранене на животните и торене вещества, са от самото стопанство.

Външно погледнато, препаратите се намират в едно определена (хумусна) завършеност. Когато познаваме толкова различните им една от друга изходни субстанции, може да ни се случи да осъзнаем, че откривателят им е изхождал от много точни познания за взаимовръзките на живото за съвсем определени цели.

Най-важното за препаратите е, че те никога не „отпадат от живото”. Дори и в мисленето, чувстването и действията на човека, работещ с тях. Това се разбира най-леко при работата с полевите (за пръскане) препарати, които именно не са в крайната си форма, а изпълняват задачата си чак след динамизирането и пръскването им многократно.

Както във всичко, което можем да разбираме в истинския смисъл под думата култура, естествено възникналото се издига чрез дейността на човека на едно стъпало по-близо до човечеството. Тъй като ние хората сме в състояние донякъде да бъдем независими от природата, зависи от нашето прозрение, познание и себе-, все-отдайност, как ще се отразят на природата дейността ни. Принципно, ние посредничим между идейния свят, който ни вдъхновява и физическия сетивен свят. Ние сътворяваме- според прозрението си- свързващо преобразяващо и повдигащо ни равновесие между земния веществен свят и идейно- духовния.

Опитностите на земеделци и градинари от почти всяка точка на Земята показват, че чрез редовното използване на препаратите нуждата от внасяне на вещества ( големи количества компост напр.) става излишна дори при най-тежки условия при започването. Плодородието, а заедно с него и добивите могат да бъдат количествено и качествено подобрени.

Татяна Благоева
(въпроси можете да задавате на автора чрез фейсбук профила й)
oporabg.com

Източник: Р-во за биодинамично земеделие ФИБЛ/Деметер

Биодинамично земеделие
Елате при нас в групата
Социално фермерство и биодинамично земеделие