Говорно формиране

Това е един от методите на лечебната педагогика и социалната терапия. Основополагащо при него е знанието за въздействието на всеки един звук върху отделните части на човека и върху процесите мислене-чувстване-воля.

Говорното формиране отчита връзката между дишане, слушане/разбиране и говор. Въз основа на особеностите на всеки звук и проблемните страни на човека, се изработва индивидуална програма за говорна терапия.

Това, което прави говорното формиране един от най-въздействащите методи, е вътрешната връзка на всеки звук с определени процеси и възможността да се влияе пряко върху състоянието. Така например определени звукове стимулират развитието на мисленето, други - на чувствата, трети-на волята. Част от звуковете са свързани с развитие на различни части от тялото, както и с хармоничното им взаимодействие.