Система гърди

Една от трите условни части на човека (вж. Троичност), обхващаща областта на гръдите и вътрешните органи. Наричана е още ритмична система, тъй като всички органи, задаващи ритъма на организма, се намират тук (сърце, бели дробове).

Системата гърди е свързана с всички останали процеси, протичащи в останалите две, но чувстването има превес.

Най-голямо развитие претърпява през втория възрастов период - от 7 до 14 г., когато използването на ритъма и изкуството са ключови са развитието. Това е системата, която уравновесява останалите две и пречи някоя от тях да вземе нездрав превес.